• Slide3
  • Slide2
  • Slide1

Adviezen

Qbuzz heeft advies gevraagd aan het RODAG voor het ketenplan 2024. Hieronder het RODAG advies.

 

Advies

Qbuzz heeft advies gevraagd aan het RODAG voor het marketingplan 2024. Hieronder het RODAG advies.

 

Advies

Qbuzz heeft advies gevraagd aan het RODAG voor het tarievenplan 2024. Hieronder het RODAG advies.

Advies 

In de bijlage kunt u het RODAG advies vinden voor de dienstregeling wijzigingen die Qbuzz ter advies aan het RODAG voorgelegd heeft.

zondag, 01 augustus 2021

Adviezen ververvoersplannen

In de afgelopen maanden heeft de Rodag de adviezen afgegeven voor de jaarlijks terugkerende vervoersplannen. In dit jaarlijkse advies presenteren de vervoerders de plannen voor het volgend jaar. Blue Amigo volgend jaar de nieuwe vervoerder van de waterbus heeft de nieuwe opzet van de routes gepresenteerd. Qbuzz de bus en vervoerder in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Gorinchem hebben de plannen voor volgend jaar gepresenteerd. Ze zijn tevens de vervoerder van de Merwedelinge lijn en ze hebben voor deze lijn ook een nieuwe dienstregeling gepresenteerd.

Eind oktober heeft de Qbuzz het tarief voorstel voor 2020 aan het RODAG voorgelegd. Het RODAG heeft vervolgen een advies geschreven. In dit advies adviseerde het RODAG twee hoofdzaken:

1. We gaven aan dat we de huidige tarieven voor vraag afhankelijk vervoer veel te hoog vinden. Hierin gaven we ook aan, dat we de hoop hebben dat het aantal bestelbussen in de toekomst niet gaat groeien.

2.De Qbuzz had eerste instantie het voornemen om het product voor WMO gerechtigde aan te passen naar een product die alleen maar in de daluren te gebruiken is. Hierin heeft het RODAG negatief geadviseerd. We vinden dat deze groep mensen het product gewoon de hele dag moet kunnen gebruiken. Qbuzz is het een met het advies en heeft besloten om de huidige regeling voor WMO gerechtigde niet aan te passen. Dit betekend dat ook in 2020 WMO gerechtigde  de hele dag met korting kunnen blijven reizen (dus ook in de spits). Als RODAG zijn we erg blij, dat de Qbuzz naar ons advies geluisterd heeft.

  

dinsdag, 20 november 2018

Tarief advies waterbus 2019

De RODAV heeft advies uitgebracht voor de waterbus tarieven 2019

 

Tarief advies waterbus 2019

dinsdag, 20 november 2018

Advies tarieven 2019

Het RODAV heeft aan Qbuzz een tarief advies afgeggeven voor de bus en de trein.

 

Tarief advies bus/trein 2019 

Het reizigersoverleg (RODAV) heeft aan de provincie Zuid Holland een advies afgegeven voor het beleidskader vervoer over water. Het beleidskader is voor de provincie een belangrijk eerste stap in de zoektocht naar een toekomstige vervoerder voor de waterbus in de Drechtsteden.

 

Advies beleidskader waterbus

Het reizigersoverleg RODAV heeft in dit document adviezen gegeven over het distributieplan, de klachtenprocedure en de sociale veiligheid voor de concessie van Qbuzz die ingaat op 9 december 2018.

gecombineerd advies reizigersoverleg

Het reizigersoverleg RODAV  heeft advies gegeven over een dienstregeling wijziging voor lijn 75 voor de dienstregeling die 9 december ingaat. In de nieuwe dienstregeling zou zowel lijn 75 als de buurtbus min of meer op dezelfde tijd rijden.

Dit wordt door de voorgestelde wijziging ondervangen. De vrijgekomen capaciteit kan elders worden ingezet.

advies wijzing lijn 75

 

donderdag, 04 oktober 2018

advies over amendement 578

Het reizigersoverleg RODAV heeft advies gegeven over de uitwerking van amendement 578 zoals aangenomen door Provinciale Staten van Zuid Holland

advies over amendement 578

Het reizigersoverleg heeft advies gegeven over het vervoerplan van de regio Vijfheerenlanden. Deze regio gaat per 1 januari 2019 over naar de provincie Utrecht.

Het reizigersoverleg Rocov Utrecht zal vanaf die datum verantwoordelijk zijn voor adviezen over het vervoer in deze regio.

advies vervoerplan Vijfheerenlanden

 

 

Het reizigersoverleg RODAV staat positief ten opzichte van een pilot voor een buurtbus naar de begraafplaats Essenhof in Dordrecht.

Het advies vind je via onderstaande link

advies buurtbus naar begraafplaats Essenhof

 

Logo RODAV

dinsdag, 12 juni 2018

Advies over vervoerplan Qbuzz

Het reizigersoverleg RODAV heeft advies uitgebracht over het vervoerplan van Qbuzz. Zoals bekend neemt Qbuzz de concessie in december 2018 over van Arriva in het Drechtsteden en Alblasserwaard gebied. Het gebied Vijfheerenlanden zal vanaf januari 2019 onder de vervoerconcessie uitgegeven door de provincie Utrecht vallen.

Het reizigersoverleg is met name kritisch over de Bestelbuzz. Voor een deel worden reguliere buslijnen overgenomen door te bestellen vervoer. Omdat het voorstel voor de tarieven van dit vervoer op bestelling nog niet is ingediend, is niet duidelijk of het tarief voor deze Bestelbuzz overeenkomt met de reguliere tarieven voor het OV. Ook is het reizigersoverleg van mening dat reizigers na hun werktijd nog met regulier vervoer thuis moeten kunnen komen.

Het volledige advies is in te zien via onderstaande link:

advies vervoerplan Qbuzz 2019

Logo RODAV

 

Het reizigersoverleg heeft op 4 april het nieuwe reizigersmaterieel geschouwd

Q Buzz

Op verzoek van Qbuzz, de vervoerder die in december het vervoer in het DAV gebied overneemt van Arriva, heeft het reizigersoverleg RODAV de nieuwe in te zetten bussen geschouwd.

Qbuzz zet in de concessie nieuwe bussen in. Voor een deel zijn deze elektrisch. Het reizigersoverleg schouwde zowel de bussen voor het stadsvervoer, voor het HOV en RNet en voor de plattelandslijnen. Ook werd er een oplossing voor kleinschalig vervoer in de wijk getoond.

Hieronder vind je de bevindingen van het reizigersoverleg

resultaten schouw bussen Q Buzz

 

 

De overstap van de trein naar de bus bij het station kan beter
Treinreizigers van en naar de bus moeten een behoorlijke afstand afleggen en een drukke weg oversteken.

Het reizigersoverleg RODAV adviseert het college van B & W om dit te verbeteren via onderstaand advies:

advies verbetering route trein bus bij station Zwijndrecht

Het reizigersoverleg RODAV bepleit een gecontroleerde invoering van het cashless betalen in de bus in het DAV gebied.

 

Onderstaand het advies met betrekking tot invoering cashless in de bus

Adv ies invoering cashless bij Arriva in DAV gebied

Logo RODAV

Het reizigersoverleg RODAV heeft een schouw uitgevoerd bij de Waterbus.

Het rapport met de adviezen is via de link te bekijken:

schouw waterbus

Logo RODAV

 

De gezamenlijke gehandicaptenorganisaties hebben een schouw uitgevoerd met betrekking tot de haltes van bus en trein in het DAV gebied.

Het reizigersoverleg RODAV heeft het schouwrapport aangeboden aan Pro Rail, die verantwoordelijk is voor de perrons op de Merwede Linge Lijn.

Het rapport is hieronder opgenomen via de link:

schouwrapport trein- en buslates

Het reizigersoverleg RODAV  heeft advies uitgebracht over het voorgestelde vervoerplan 2018 binnen de DAV concessie.

Het reizigersoverleg is positief over de verbeterde aansluiting van de trein in Gorinchem op de bus 81 in de ochtendspits voor de werknemers van Corbion en het bedrijventerrein Papland.

Het reizigersoverleg is minder enthousiast over de aansluitingen in Geldermalsen en Dordrecht. In Geldermalsen verbetert gelukkig wel de aansluiting van en naar Den Bosch, maar wordt de aansluiting uit Utrecht weer krap.

In Dordrecht wordt tienmaal per dag een slechte aansluiting richting Rotterdam aangeboden. Het reizigersoverleg hoopt op betere aansluitingen tussen Arriva en NS.

Het advies vindt U hieronder

advies vervoerplan 2018

Het reizigersoverleg RODAV heeft een negatief advies gegeven met betrekking tot een prijsverhoging van het OV chipkaart tarief om
het invoeren van cashless betalen mogelijk te maken.

Het reizigersoverleg RODAV heeft de provincie Zuid-Holland en de vervoerder Arriva erop gewezen dat invoering van een andere betaalwijze in de bus volgens de wet personenvoer 2000 advies plichtig is.

Het uitgebracht advies vindt U hier

advies aanpassing tarieven 2018

Het reizigersoverleg RO DAV heeft advies uitgebracht over het programma van eisen, waaraan de nieuwe vervoerder voor de nieuwe concessie moet voldoen.

Onderstaand is het advies opgenomen:

Rotterdam, 3 februari 2017.

betreft: Advies ontwerp-PvE Europese aanbesteding concessie Drechtsteden / Alblasserdam / Vijfheerenlanden.

Geachte Gedeputeerden,

Het Reizigersoverleg Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden heeft uw adviesaanvraag betreffende het ontwerp Programma van Eisen voor de nieuwe concessie openbaar vervoer Drechtsteden / Alblasserwaard / Vijfheerenlanden van u ontvangen. Het ontwerp-PvE is besproken in onze vergadering op donderdag 2 februari in aanwezigheid van de heer M. Scheerders van de provincie Zuid-Holland.

Wij waarderen de wijze waarop wij zijn betrokken in het proces om te komen tot de aanbesteding van het openbaar vervoer in ons gebied. Dit omvat ook de prettige en constructieve wijze waarop de gesprekken met de heer M. Scheerders en J. Wassens van de provincie over dit onderwerp zijn verlopen.

Ons advies omvat twee delen. Het eerste deel omvat algemene opmerkingen en adviezen. In het tweede gedeelte geven wij paginagewijs ons advies of plaatsen wij voor nu een opmerking.

Algemeen

De uitkomst van de aanbesteding van de nieuwe concessie dient volgens ons een samenhangend OV netwerk te zijn. Hierin nemen lijngebonden en vraagafhankelijk OV hun plaats in. Naar onze mening laat het ontwerp-PvE teveel ruimte aan de winnende vervoerder om te beslissen wat door lijngebonden, wat door vraagafhankelijk inclusief deur-halte vervoer, wat door alternatieve vormen als ketenmobiliteit wordt ingevuld en daarnaast wat helemaal niet ingevuld wordt. Afstemming tussen vraag en aanbod is een goed uitgangspunt, maar niet het enige. Geborgd dient te worden dat er openbaar vervoer is. Ons zorgpunt is dat weinig concreet beschreven wordt aan welke randvoorwaarden / eisen het vraagafhankelijke vervoer moet voldoen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan continuïteit. De invulling wordt erg aan de markt / vervoerder / maatschappij overgelaten. We adviseren om dat scherper te omschrijven in het programma van eisen. Hierin dient ook de provincie invulling te geven aan haar verantwoordelijkheid dat OV wordt aangeboden.

We realiseren ons terdege dat er ruimte moet zijn voor een vervoerder of voor andere initiatieven om iets nieuws te ontwikkelen. Echter één van de doelstellingen van de vervoerder is om tegen minimale kosten het openbaar vervoer aan te bieden en dat geeft meestal spanning tussen verwachting en realiteit. Namelijk wat niet gevraagd wordt, niet geleverd wordt. We adviseren in de gunningscriteria op te nemen dat lijngebonden vervoer daar waar het nut heeft hoger gewaardeerd wordt.

Omdat we uitgaan van een samenhangend OV systeem dient het openbaar vervoer bekend / vindbaar te zijn voor degenen die niet bekend zijn in het gebied. Dat stelt eisen aan de externe communicatie. Ook adviseren we om dit strakker in het PvE te beschrijven c.q. voor te schrijven.

Verder merken we op dat de huidige buurtbusverenigingen al behoorlijk benut worden, waardoor zij moeilijk nog extra reizigers kunnen verwerken. Ook zijn er steeds minder vrijwilligers qua aantal beschikbaar. En van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij steeds meer scholing moeten ontvangen om op de bus te kunnen rijden. Er zijn vrijwilligers die daarom afhaken. Dit geeft een spanning in de verwachtingen dat vrijwilligers het zullen opvangen. Als laatste merken we op dat de OV component uit CVV systemen wordt gehaald waardoor zij niet ingezet kunnen worden voor OV. Samenwerking van OV met CVV is dan niet mogelijk en zorgt voor een leemte die opgevuld dient te worden, omdat uitgegaan wordt dat er in DAV gebied OV moet worden aangeboden.

 

Opmerkingen per bladzijde

Het reizigersoverleg RO DAV is niet tevreden over de station van Dordrecht. In een brief aan het Drechtstedenbestuur heeft zij dit verwoord.

Drechtsteden bestuur

De heer drs. A.A.M. Brok

Postbus 619

3300 AP DORDRECHT

Rotterdam, 27 februari 2017.

betreft: Station Dordrecht als 0V knooppunt Drechtsteden.

Geachte heer Brok,

Het Reizigersoverleg Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden (RO DAV) heeft

kennis genomen van de plannen om de stationsomgeving een upgrade te geven om de

ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. De stationsomgeving in Dordrecht biedt volop

gelegenheid om wonen, werken en reizen aantrekkelijker te maken. Het RO DAV ziet

graag dat het station Dordrecht en de stationsomgeving uitgroeit naar een goed

functioneel en efficiënt 0V knooppunt voor Drechtsteden en Albiasserwaard.

Als belangenbehartiger van reizigers in het openbaar vervoer wil het RO DAV haar

aandachtspunten naar voren brengen. Om te beginnen